GEO milieucertificaat

GEO-milieucertificaat voor Kagerzoom

Het bestuur van Golfclub Kagerzoom en het bestuur van de Stichting Openbare Golf Warmond zijn er trots op dat Kagerzoom op 5 augustus 2013 het GEO-milieucertificaat (GEO Certified™-ecolabel) heeft verkregen. 

 

Wat is het GEO-milieucertificaat en waarom vinden we dit belangrijk? 

 

GEO 

 

GEO staat voor de Golf Environment Organization.

Deze organisatie heeft als doel de golfindustrie te versterken, door het ondersteunen van golfclubs en golfbaan-exploitanten bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin zij opereren. Golfbanen vormen een belangrijk ecologisch element voor hun omgeving, en golfbaaneigenaren hebben een bijzondere verantwoordelijkheid t.a.v. het verbeteren en verrijken van het milieu, en het stimuleren van een duurzamere levensstijl. 

 

Internationaal wordt GEO erkend en gefinancierd door onder meer de European Tour, de European Golf Association (EGA), de Royal & Ancient of St. Andrews en de European Golf Course Owners Association (EGCOA). In Nederland wordt de toekenning van het certificaat ondersteund en gefaciliteerd door de NGF. De NGF stimuleert alle golfclubs in Nederland het GEO certificaat te behalen en verleent o.a. ook financiële ondersteuning t.a.v. het inzetten van adviseurs. 

 

Verantwoordelijkheid van Kagerzoom 

 

Ook wij, als Golfclub Kagerzoom, voelen ons verplicht om als beheerder van een belangwekkend terrein, duurzaam en verantwoord te werken, en een optimale bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en in stand houding van een ook voor onze directe omgeving belangrijk landschappelijk element. 

 

Daarbij onderkennen we dat onze baan op een, ook voor mogelijk andere doelen, zeer interessante locatie ligt, waardoor het van nog groter belang is dat wij ons profileren als een verantwoordelijke beheerder van een waardevol stuk groenvoorziening. 

 

En verder worden we uiteraard ook geacht ons te houden aan alle relevante wet- en regelgeving: Natuurbeschermingswet, Flora- en Fauna-wet, Kaderrichtlijn water. 

 

Het GEO certificaat 

 

De GEO heeft het GEO-certificaat ontwikkeld. Dit certificaat wordt toegekend wanneer een golfbaaneigenaar kan aantonen dat hij op alle belangrijke aspecten van beheer en ontwikkeling van zijn baan voldoet aan de door de GEO gestelde eisen. 

 

GEO heeft een zestal aandachtsgebieden gedefinieerd, waarbinnen gedetailleerde criteria zijn gedefinieerd, waaraan de beheerder wordt getoetst. Die zes aandachtsgebieden zijn: 

 

- Landschap en ecosysteem.

Golfterreinen zijn grote, natuurlijk ingerichte ruimten die onderdak bieden aan meerdere habitattypen. Dit is een goede reden om de ecosystemen op het golfterrein te beschermen en te verbeteren. 

 

- Water.

Water is vaak een van de meest delicate onderwerpen bij het management van golfbanen. Zelfs in gebieden met veel regen en een koel klimaat. Het is belangrijk een verantwoordelijk watermanagement na te streven. Dit geldt voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water. 

 

- Energie en energiebronnen.

Van golfbaanexploitanten wordt verwacht dat zij laten zien actief bezig te zijn met het verbeteren en verduurzamen van hun energieverbruik en het zoeken naar alternatieve energiebronnen. 

 

- Materialen en ketenbeheer.

Door het bij voorkeur gebruiken van duurzamematerialen, producten en leveranciers kan de golfclub laten zien maatschappij- en milieuvriendelijke maatregelen breed toe te passen. 

 

- Milieu kwaliteit.

Golfbaaneigenaren kunnen de kwaliteit van lucht, water en aarde verbeteren. Aandacht voor afvalwater, het gebruik van schadelijke materialen en preventie van vervuiling zijn van groot belang om de milieukwaliteit te verbeteren. 

 

- Mens en Maatschappij.

Golfbanen spelen een grote rol in de maatschappij. Golfbanen kunnen hun sociale- en economische waarden ventileren om op die manier een voorbeeld te geven voor een meer duurzame manier van leven, werken en spelen. Een belangrijk uitgangspunt is dat golf een meerwaarde levert voor zowel maatschappij als leefomgeving. 

 

Onze projectgroep

Binnen Kagerzoom zijn alle benodigde activiteiten, gericht op het verkrijgen van het certificaat, uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit de Geo-commissie en leden van het bestuur.

In het gehele traject is de projectgroep ondersteund door consultants van “NL- Adviseurs”, een adviesbureau dat door ons al eerder is ingezet voor o.a. boom- en plantvak-adviezen. 

 

GEO commissie 

Om het GEO-gedachtengoed te borgen en in de toekomst ook echt wat met de resultaten te doen, hebben we een GEO commissie gevormd.  

 

Verantwoordelijkheid van de spelers

Bij het realiseren van onze doelstellingen t.a.v. een ecologisch verantwoord beheer van de baan zijn we natuurlijk ook afhankelijk van het gedrag van de spelers, met name onze leden. We vertrouwen er op dat de leden hun bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelen, o.a. door kwetsbare elementen van de baan met zorg te behandelen, en bewust om te gaan met afval in de baan.

Wij zijn ervan overtuigd dat het verkrijgen van het GEO certificaat ons helpt bij:

  • Het beter organiseren van de eigen bedrijfsvoering, met name t.a.v. ontwikkeling en onderhoud van onze baan,
  • De communicatie met al onze stakeholders, waaronder de voor ons belangrijke overheden als de gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap.
  • Het realiseren van een significante Imagoverbetering. 

 

Veel meer informatie m.b.t het GEO certificaat kunt u vinden door hier te klikken.  

 

Het officiële GEO Certified™-rapport en het evaluatierapport van de auditor zijn gepubliceerd op de GEO-website. Klik daarvoor op deze link: http://www.golfenvironment.org/directory/590 

 

De bijzondere flora en fauna onze golfbaan kunt u via deze link bekijken.  .

Golfclub Kagerzoom

Veerpolder 20,
2361 KV Warmond

Telefoonnummers:

Caddiemaster 071 - 301 35 90